Kernwaarden

Mediad staat voor de volgende kernwaarden: communicatie, maatwerk, kwaliteit en flexibiliteit.

Communicatie

Volgens Mediad is communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gedurende het hele onderzoekstraject, van oriëntatie tot oplevering van het product, van belang voor het welslagen van het traject. Welslagen houdt niet alleen in dat het onderzoek of de dataverzameling valide, betrouwbaar en reproduceerbaar is, maar vooral dat het bruikbaar is. Wij zijn van mening dat zonder communicatie er geen mogelijkheid is om de goede dingen te doen, laat staan om ze op een goede manier te doen. Mediad hecht er aan duidelijk te communiceren wat ze doet en doet vervolgens wat ze zegt.

Maatwerk

Maatwerk is het uitgangspunt bij onze dienstverlening. Het betekent dat wij onze dienstverlening nauwkeurig afstemmen op de behoefte van onze opdrachtgever. Op basis van onze brede expertise in onderzoeksmethoden zoeken wij naar de meest praktische oplossing voor de vragen van onze opdrachtgever. Maatwerk betekent tevens dat wij zorgen voor een haalbare aanpak die past bij het budget en de planning van onze opdrachtgever.

Kwaliteit

Mediad bekijkt kwaliteit vanuit drie perspectieven. Het eerste perspectief is kwaliteit vanuit professionaliteit. Het onderzoek en de dataverzameling dat door Mediad wordt uitgevoerd, moet valide, betrouwbaar en reproduceerbaar zijn. Mediad is onafhankelijk en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Bruikbaarheid is het tweede perspectief van kwaliteit. Bruikbaarheid wordt verstrekt door de opdrachtgever. Deze bepaalt of het onderzoek antwoord geeft op de beleidsvraag en in hoeverre hij tijdig over de resultaten kan beschikken. Het derde en laatste perspectief is klantgerichtheid. Kwaliteit betekent ook dat het onderzoekstraject tot tevredenheid van de opdrachtgever is verlopen. Hierin speelt de communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een cruciale rol.

Om de kwaliteit te borgen, hebben wij een kwaliteitshandboek opgesteld waarin een aantal procedures zijn vastgelegd op het gebied van projectmanagement. Onderdeel van het kwaliteitshandboek is een klachtenregeling voor respondenten die door Mediad worden benaderd voor onderzoek. Wij beseffen daarbij dat niet het stellen van procedures of het beschrijven van processen op zich zorg draagt voor kwaliteit. Het leveren van kwaliteit is mensenwerk en daarbij kunnen de procedures een rol spelen. Het zijn uiteindelijk de medewerkers die het samen met de opdrachtgever moeten doen.

Flexibiliteit

Flexibel houdt in dat wij vanaf de start van een onderzoekstraject de eindstreep in de gaten houden. Mocht tijdens de weg naar de eindstreep onverwachte interveniërende factoren optreden, dan beschikt het team van Mediad over vaardigheden om hier direct op in te spelen.

Reacties zijn gesloten.